ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
23

• หญิง
38

รวม
65


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
18


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
13

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานอาคารสถานที่ (นักการ)
2

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• งานอาคารสถานที่
11

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางพัชรีย์ บัวราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครูชฎากรณ์ ชัยฤทธิ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิติยา จิตรเอียด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวลดามณี มาเพ็ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัชพงษ์ ศรีสังข์งาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอังคณา อินทยาวงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู)นางสุภาวดี มากสง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
โทรศัพท์ : 0848545628
อีเมล์ : janny_j2006@hotmail.comนางสาวนฤมล สังข์เลื่อน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0810891043
อีเมล์ : moddum040937@hotmail.com