ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
36

รวม
67


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานประชาสัมพันธ์
5

• พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
11

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานทะเบียน
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13

• งานอาคารสถานที่ (นักการ)
3

• งานอาคารสถานที่ (พนักงานขับรถ)
1

• งานอาคารสถานที่
10

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางสุภาวดี มากสง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนวัชพงษ์ ศรีสังข์งาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิติยา จิตรเอียด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ชนิตา จันทร์ชู
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นัฐวุฒิ สงสม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ลดามณี มาเพ็ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู)อัจฉรา อดุลจิตร์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์