ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
27

• หญิง
39

รวม
70


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
7

• งานประชาสัมพันธ์
14

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
15

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานครูที่ปรึกษา
16

• งานทะเบียน
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
14

• งานอาคารสถานที่ (นักการ)
2

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• งานอาคารสถานที่
13

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกนายยงยุทธ ทิพย์มาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
ข้าราชการครูนายสุคน ชูเลื่อน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0866908514
อีเมล์ : sukon_choo@yahoo.co.th
ไลน์ไอดี : kroo_su
ครูพิเศษสอนนายวุฒิพงศ์ มีจำนงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0940576404นายเสกสรรค์ บุญมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0893989601นายสุทธิพร ฉิมทองโอ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(ครู)นายสุพณ เสนใส
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 086-749343
อีเมล์ : supon.san@hotmail.comนายอุเทน มะธุระ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 0862907860