ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
27

• หญิง
39

รวม
70


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
7

• งานประชาสัมพันธ์
14

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
15

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานครูที่ปรึกษา
16

• งานทะเบียน
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
14

• งานอาคารสถานที่ (นักการ)
2

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• งานอาคารสถานที่
13

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกนายวิฤทธิ์ สิทธิสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0904017309
ครูพิเศษสอนนายไพศาล สุขด้วง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู
โทรศัพท์ : 0954276325
อีเมล์ : paisan_kmutt@hotmail.comนายปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้อ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน