ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
25

• หญิง
39

รวม
68


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
17


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
13

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานอาคารสถานที่ (นักการ)
2

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
1

• งานอาคารสถานที่
11

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ไม่มี
รองผู้อำนวยการนายอำนวย เอียดเฉลิม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0810974457นายครรชิต กำลังเกื้อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0876268842นายธีรชัย ไข่ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817988652
หัวหน้าแผนกนายอำมร คงวุ่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0849699642นางสาวอารีย์ โยธินทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817673855
อีเมล์ : areesr@gmail.com;ayothin@hotmail.comนายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0812548792
อีเมล์ : aeids@hotmail.comนางปัณชญา หนูคลิ้ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรม
โทรศัพท์ : 0817986340
อีเมล์ : kittima_sky@hotmail.comนางสุภาวดี มากสง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0848545628
อีเมล์ : janny_j2006@hotmail.comนางพิศมัย รัตนดำ
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0987054289
อีเมล์ : Pissira.rat@gmailนางสุพิศ วรพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศึกษานิเทศก์ ไม่มี
โทรศัพท์ : 0819908395
อีเมล์ : kru_supis@hotmail.comนายยงยุทธ ทิพย์มาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนางสาวมุกดา หนูพุ่ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนายศักดิศร มากชู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางพัชรีย์ บัวราษฎร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานชฎากรณ์ ชัยฤทธิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวปุณิรัสมิ์ อินทร์ด้วง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0897358488
อีเมล์ : gearda1@hotmail.comนางศาลินีย์ ไชยบุตร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0813289701
อีเมล์ : wvhan.2520@gmail.com , salineec@eisth.orgนายวิฤทธิ์ สิทธิสุวรรณ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0904017309นายสุพณ เสนใส
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 086-749343
อีเมล์ : supon.san@hotmail.comนายอุเทน มะธุระ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0862907860นางภัทรลดา พุทธสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 087-8852327
อีเมล์ : kru_patlada@hotmail.comนายไพศาล สุขด้วง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0954276325
อีเมล์ : paisan_kmutt@hotmail.comนายสุรวุฒิ จันทรกรานต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 088-2880917
อีเมล์ : surawut_sing@hotmail.comนางธิติมา สนิท
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0896545909นางสาวอัจชิรา เพชรโชติ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0902098160
อีเมล์ : petchot.2526@gmail.comนายสมพงศ์ ทัดรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนฤมล สังข์เลื่อน
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0810891043
อีเมล์ : moddum040937@hotmail.comนายสุคน ชูเลื่อน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0866908514
อีเมล์ : sukon_choo@yahoo.co.th
ไลน์ไอดี : kroo_suนางสาวสร้อยสุนีย์ รามปลอด
หัวหน้างาน งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอนศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายอนุวัตร พูลเกิด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0801375342
อีเมล์ : Poolkerd.Tu@Gmail.comนายวรวิตร์ คงเขียด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0810997914
อีเมล์ : worawit909090@hotmail.comนางสาวมณีรัตน์ สุคนธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นายวุฒิพงศ์ มีจำนงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0940576404นายเสกสรรค์ บุญมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0893989601นางสาวสุวิมล รามนาถ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิติยา จิตรเอียด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนายฤทธิชัย หนูสอน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวลดามณี มาเพ็ง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายวัชพงษ์ ศรีสังข์งาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวพรรณิภา รัตนพันธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอังคณา อินทยาวงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกฤษณา บุรีรักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0805332420นางสาวธาณีรัตน์ บัวขำ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางานนางสาววันวิสาข์ ปราบปรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นายสุทธิพร ฉิมทองโอ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์สุดารัตน์ มีจำนงค์
ครูพิเศษสอน แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0931976029
ไลน์ไอดี : nongkan2283
เจ้าหน้าที่นางละอ้อย รักใหม่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0878209441
อีเมล์ : pee_mai2514@hotmail.comนางมยุรี ชุมโชติ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0824193759
อีเมล์ : jim-bim_@hotmail.comนายสมจิต เทพหนู
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0810973619นางสาวโสภา ทองเลื่อน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0831839595
อีเมล์ : -นางสาวอนงค์ เกลี้ยงเกลา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0953148284นางสาวจันทร์จิรา บัวเกิด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0862876398นางสาวเทพธิดา จันแดง
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0892981740นางสาวศิริรัตน์ สงย้อย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0902250658งานสารบรรณ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนายสมใจ จันทร์โชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ (นักการ)นางจันทร์นิภา รอดฉิม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นางสาวปิยะมาศ สังขศรี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0935863907นางธิดารัตน์ เพิ่มบุญ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวภัทรวดี เพชรทองบุญ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสวัสดิ์ หนูทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ (นักการ)นางสาวพนิดา แก้วหนู
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน