ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
36

รวม
67


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานประชาสัมพันธ์
5

• พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
11

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานทะเบียน
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13

• งานอาคารสถานที่ (นักการ)
3

• งานอาคารสถานที่ (พนักงานขับรถ)
1

• งานอาคารสถานที่
10

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

ผู้อำนวยการนายธวัชชัย หนูอินทร์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายครรชิต กำลังเกื้อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายธีรชัย ไข่ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายอำนวย เอียดเฉลิม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนางสุภาวดี มากสง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ยงยุทธ ทิพย์มาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายอำมร คงวุ่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอารีย์ โยธินทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสมปรารถ ขำดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฤทธิชัย หนูสอน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางดวงใจ ขำดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุพิศ วรพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศาลินีย์ ไชยบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางปัณชญา หนูคลิ้ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการโรงแรมนางพิศมัย รัตนดำ
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างานนางธิติมา สนิท
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาวจรรยารักษ์ คงเด็ด
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวจันทภร กลิ่นหอม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางานนางภัทรลดา พุทธสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปุณิรัสมิ์ อินทร์ด้วง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานวิทยบริการและห้องสมุดนายสุรวุฒิ จันทรกรานต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายไพศาล สุขด้วง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอุเทน มะธุระ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์อัจฉรา อดุลจิตร์
หัวหน้างาน งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอัจชิรา เพชรโชติ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังลดามณี มาเพ็ง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายสุพณ เสนใส
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์สมพงศ์ ทัดรัตน์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์วิฤทธิ์ สิทธิสุวรรณ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูพิเศษสอนวัชพงษ์ ศรีสังข์งาม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนิติยา จิตรเอียด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาชนิตา จันทร์ชู
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนัฐวุฒิ สงสม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนาวุฒฺิ สงหมวก
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายวุฒิพงศ์ มีจำนงค์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายเสกสรรค์ บุญมา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ณัฐกร สงสม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายวรวิตร์ คงเขียด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ว่าที่ร้อยตรีณัฐชนน ชูไพ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอนุวัตร พูลเกิด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่พรรณิภา รัตนพันธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างศตวรรษ ดิษฐ์คล้าย
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังกฤษณา บุรีรักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวมณีรัตน์ สุคนธ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุวิมล รามนาถ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางานเสาวลักษณ์ ศูนกามรัตน์
ครูพิเศษสอน แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ลูกจ้างประจำนางกมลพรรณ ศรีโยธา
ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่นางละอ้อย รักใหม่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรงานสารบรรณ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนายภานุวัตร แก้ววิชิต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวเทพธิดา จันแดง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวโสภา ทองเลื่อน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุศิริรัตน์ สงย้อย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจันทร์จิรา บัวเกิด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวกรรณิการ์ คงฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอนงค์ เกลี้ยงเกลา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมจิต เทพหนู
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางมยุรี ชุมโชติ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนวรรณรัตน์ เมืองทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายสำผัส บัวเกิด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ (นักการ)
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานอาคารสถานที่ (นักการ)นายสวัสดิ์ หนูทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ (นักการ)สมใจ จันทร์โชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ (นักการ)ณัฐวุฒิ วุ่นบัว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ (พนักงานขับรถ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่